Patentte taklit durumunda ne yapılır?

Patentte taklit durumunda aşağıdaki işlemler yapılabilir.
551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK - Madde 137 - Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

a - Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi;

b - Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi;

c - Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların
üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması talebi;

d - Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi; Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.

e - Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi;

f - Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.

Share |
Copyright © 2011 | Optimum Patent | Tüm Hakları Saklıdır... Patent tescil - Marka tescil - Patent nedir - Faydalı model - endüstriyel tasarım - Site Haritası - Rss - Seoreklam.com - Hürriyet ilan
Ad Soyad Telefon